گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, June 07, 2010

کاروان صلح، روشنفکران ایرانی

اشغالگران سرزمینهای فلسطینی

برخی مدعی اند که ما را چه کار به دخالت در مسائل فلسطین آمده است. باید از آنها پرسید که مگر ما خواهان دخالت جامعه جهانی و حمایت آنها از جنبش سبز، جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه و حقوق بشری مردم ایران نیستیم. مگر ما از روشنفکران، محافل حقوق بشری و صلح دوست جهانی انتظار نداریم که در مبارزه با جمهوری اسلامی ایرانی در کنار ما ایستاده و حامی ما باشند.
پس چگونه است که از نقش خود دررابطه با دیگر مردم جهان فراموش می کنیم؟ کسانی که قادرند جنایت های ضد بشری در دیگر نقاط عالم را به هر بهانه ای توجیه کرده و سکوت کنند، دیری نخواهد پایید که به بهانه های دیگری از جنایت های رژیم اسلامی نیز به بهانه های دیگری چشم فروبسته و راه توجیه آنها را خواهند یافت.

ادامه مطلب


Wednesday, June 02, 2010

حق با آقای حداد عادل است

جنایات کهریزک با هیچ دوره ای در تاریخ ایران قابل قیاس نیست.

امروز دیگر ما با مشتی اشرار در دستگاه امنیتی مواجه هستیم. مشتی اشرار که دیگر نه انقلابی هستند، نه به هیچ ارزش اخلاقی و انسانی باور دارند. متاسفانه سر و کار فرزندان این مملکت افتاده به دست مشتی جنایتکار که از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند.
آقای حداد عادل درست می گویند.
جنایات کهریزک با هیچ دوره ای در تاریخ ایران قابل قیاس نیست. چرا که در هیچ دوره ای از تاریخ معاصر ما اینهمه اشرار در مراکز اطلاعاتی و امنیتی حکومت خانه نکرده بودند و اینهمه خودسری در اعمال شکنجه و جنایت مجوز نداشت.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر