گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, August 25, 2010

هویت ملی

عناصر شکل دهنده هویت ملی ما

تلاش بنیادگرایانه برای بازگشت به ایران باستان و بازسازی هویت ملی با تاکید بر حذف برخی از جنبه های فرهنگ ملی قرون گذشته به بهانه تاثیر فرهنگ شیعه بر آنها، به همان اندازه بنیادگرایانه و ویرانگر است که تلاش تاریخ نویسان و متفکران شیعه در نفی تاریخی باستانی ایران و میراث تحول یافته آن در هویت امروزی ما

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر