گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, April 29, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

بیست و نهم آوریل ۲۰۱۱


ادامه مطلب


Friday, April 22, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

بیست و دوم آوریل ۲۰۱۱


ادامه مطلب


Tuesday, April 19, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

نوزدهم آوریل ۲۰۱۱

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر