گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, November 28, 2011

خانه متروکه پدری

بمناسبت کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان

مادر و دختر هاج و واج داشتند به او نگاه می کردند. صدای تلویزیون بلند تر و بلند تر شده بود. صدای تیر اندازی و انفجار ها آنقدر بلند بود که انگار توی شهر سرت زادگاه قذافی داشتی راه می رفتی. جسد قذافی را در محلی به نمایش گذاشته بودند. عبدلجلیل هنوز با مشت های گره کرده داشت سخنرانی میکرد ، دختر بچه ای لیبیایی که کنار مادرش ایستاده بود یک دفعه انگار از تلویزیون پرید بیرون و نگاهش را توی چشم های مرد دوخت، انگار داشت از پدر می پرسید که "آدم از هر چیزی چند تا داشته باشه شاید هم بهتر باشه ، مخصوصا چند تا مادر بزرگ!"

ادامه مطلب


Friday, November 25, 2011

گفتگوی هفته با تلویزیون میهن ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱

انتخابات پیش رو ، فرصت های سیاسی و اپوزیسیون


جنگ احمدی نزاد و دار و دسته او با خامنه ای تا کجا پیش خواهد رفت
آیا تحریم اقتصادی در مورد ایران کارساز است و نتایج آن چیست
بهار عربی اسلامی و آینده خاورمیانه
اوضاع در سوریه و مسله امنیت اسرائیل و مخاطرات پیش رو

ادامه مطلب


Friday, November 18, 2011

چرا بیانیه دوم را امضاء نکردم

چرا با جنگ و جنگ طلبی مخالفم

نباید در دام افتاد ، نوع دعوای ما با رژیم اسلامی با جنگ دول خارجی با حکومت از دو جنس متفاوت است
نه ما باید نقش دول خارجی را بازی کنیم و نه آنها باید خود را سخنگو اپوزیسیون ایران بدآنند

ادامه مطلب


Monday, November 14, 2011

مشوقین و توجیه گران حمله نظامی به ایران چه می گویند

بد خواهی و پلیدی هم اندازه ای دارد


این نغمه های شوم که در این سوی مرزها می شنویم شاید نتیجه درماندگی سیاسی و استیصال باشد، اما در هر صورت نشانگر اینست که برخی برای دستیابی به قدرت حاضرند در ابعاد میلیونی جنایت کرده و یا توجیه گر آن باشند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر