گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, May 06, 2013

انتخابات یعنی رای مردم، نه موافقت رهبری

فرصتی که نباید از دست برود

شرکت خود را مشروط به توافق رهبری نکنید. بگذارید رهبری در انتخابات با رای خود توافق و یا مخالفت خود را با شما اعلان کند. به قول خود ایشان، رهبری هم یک رای بیشتر ندارد. برای ایشان بیشتر از یک رای تعبیه نکنید و خود را از حالا در نقش تدارکاتچی و کارگزار بیت قرار ندهید.
موافقت رهبر را به جای رای مردم نگذارید. این رسم زشت را شما باب نکنید.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر