گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, January 05, 2015

هیزم بیار آتش اسلام هراسی نباشیم

اسلام الهام بخش تروریسم کنونی نیست

این روزها شاهد نقدهای تنفرآمیزی هستیم از طرف بعضی روشنفکران جوامع اسلامی که خود گرچه تعلق اسلامی و یا مذهبی ندارند ولی در کوره جنگ کثیف مذهبی علیه مسلمانها می دمند و اسلام را منشاء همه جنایت های تروریسی معرفی می کنند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر