گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, January 31, 2016

پایان دوره ترس از فروپاشی و آغازی دیگر

ضرورت افزایش سطح مطالبات

دوره جدید دوره افزایش سطح مطالبات و استفاده از همه اشکال مبارزه مسالمت آمیز است. نافرمانی مدنی در اشکال گوناگون کنشی و فعال (active) آن باید جای اعتراض های محدود واکنشی و منفعلانه (passive) را بگیرد. رهبری نظام باید بفهمد که دیگر حس وطن پرستی و دغدغه صلح مخالفین و مردم را نمی توان دستمایه ادامه سیاست های امنیتی و سرکوبگرانه داخلی کرد. آنها باید بفهمند که آن دوران به پایان رسیده است.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر