گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, December 03, 2017

به یاد حاج طاهر احمد زاده

استاندار محبوب انقلابی ما

دیروز در فیس بوک دیدم رفیقی عزیز خبر در گذشت حاج طاهر آقا را گذاشته بود. دلم گرفت. یاد همه آن روزها افتادم از بچگی تا امروز و دیدم که حضور حاج طاهر آقا انگار در تمام زندگی در سرم بوده است. احساس غرور کردم که کشور ما چنین شخصیت هایی را به خود دیده است و من چه خوش بخت بوده ام که آنها را از نزدیک دیده و شناخته ام ...

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر