من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران – بخش اول گفتگو

در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران – بخش اول گفتگو
در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

تعدادی از آخرین یادداشت ها