من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

بر سر شاخ نشسته و بن می برد

دادگاه های نمایشی و قرون وسطایی اصلاح طلبان

تعدادی از آخرین یادداشت ها