من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

هویت ایرانی - قسمت اول

گفتگویی با دکتر برجیس

این گفتگو به دعوت بنیاد همزبان در فوریه ۲۰۱۵ انجام گرفته است

تعدادی از آخرین یادداشت ها