من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

مقدمه ای بر هویت ایرانی-پرسش و پاسخ

گفتگویی با دکتر طاهره برجیس

این گفتگو به دعوت بنیاد همزبان در فوریه ۲۰۱۵ انجام گرفته است

تعدادی از آخرین یادداشت ها