من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران ، گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

تعدادی از آخرین یادداشت ها