من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

بیست و دوم آوریل ۲۰۱۱

تعدادی از آخرین یادداشت ها