من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

دمکراسی سازی پشت در های بسته

صاحب خانه در بنیاد اولاف پالمه چه کسی است

تعدادی از آخرین یادداشت ها