من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

شیوه های نفوذ و رهبر سازی

فقدان سازماندهی مشکل اصلی اپوزیسیون


تعدادی از آخرین یادداشت ها