من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

بر اندازی از راه دور

آلترناتیو سازی در بنیاد الاف پالمه

تعدادی از آخرین یادداشت ها