من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

چرا بیانیه دوم را امضاء نکردم

چرا با جنگ و جنگ طلبی مخالفم

نباید در دام افتاد ، نوع دعوای ما با رژیم اسلامی با جنگ دول خارجی با حکومت از دو جنس متفاوت است
نه ما باید نقش دول خارجی را بازی کنیم و نه آنها باید خود را سخنگو اپوزیسیون ایران بدآنند

تعدادی از آخرین یادداشت ها