من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

گفتگوی هفته با تلویزیون میهن ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱

انتخابات پیش رو ، فرصت های سیاسی و اپوزیسیون


جنگ احمدی نزاد و در و دسته او با خامنه ای تا کجا پیش خواهد رفت
آیا تحریم اقتصادی در مورد ایران کارساز است و نتایج آن چیست
بهار عربی اسلامی و آینده خاورمیانه
اوضاع در سوریه و مسله امنیت اسرائیل و مخاطرات پیش رو

تعدادی از آخرین یادداشت ها