من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

ه زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گوی

گفتگو هفته با تلویزیون میهن جمعه ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱

به زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گویند
چگونه سیاست اوباما طی دو سال گذشته تغییر کرد
عوامل موثر در چرخش این سیاست چه بودند
براندازی و تغییر در نظام اسلامی چگونه و توسط چه کسی

تعدادی از آخرین یادداشت ها